Get Adobe Flash player

35. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.03.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.03.2022 Г.

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Увеличаване на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Искър.
 2. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.04.2022 г.
 3. Актуализация на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.
 4. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър.
 5. Приемане бюджета на Община Искър за 2022 година.
 6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Актуализация на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Информация за дейността на читалищата в община Искър за 2021 г
 2. Отчет за изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.”.
 3. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.”.
 4. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2021 г. на община Искър

 

За становище: Всички комисии

 1. Предложение за оптимизиране на утвърдената организационно-управленска структура на община Искър.
 2. Възстановяване от банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от община Искър месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 3. Възстановяване от банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от община Искър месечни обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 4. Използване на месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от Община Искър, чрез нейния бюджет съгласно разпоредбите на §60 от ПЗР към ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 5. Допълване на Решение № 288/27.08.2021 г. по Протокол № 29 на Общински съвет – Искър.
 6. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър