Get Adobe Flash player

36. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.04.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 28.04.2022 Г.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2021 г. и изразходваните средства през годината.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

  1. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанската 2022-2023 г. и определяне на наемна цена.

 

За становище: Всички комисии

  1. Актуализация бюджета на Община Искър за 2022 г.
  2. Предоставяне безвъзмездно за управление на административно помещение с площ 28.80 кв.м., намиращо се на трети етаж, стая № 313 в административната сграда на община Искър за нуждите на филиал Искър към Дирекция „Бюро по труда“ Долна Митрополия.
  3. Информация за изпълнение на договорите по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2021 г.
  4. Информация за състоянието на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно-летния сезон на 2022 год. в община Искър.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър