Get Adobe Flash player

38. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.05.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 30.05.2022 Г.

 

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2021 г.
  2. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на 2022 г.
  3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IV-871, кв.38 по плана на с.Долни Луковит.
  2. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 55782.502.35 в землището на с.Долни Луковит.

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

  1. Промяна в т.1 в Приложение № 1 на Справка за определяне на базисни наемни цени, определени като начални при провеждане на процедури за отдаване под наем на имоти общинска собственост през 2022 г.
  2. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Искър за периода 2021-2027 г.
  3. Отчет за работата на общинска администрация гр.Искър за 2021 г.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър