Get Adobe Flash player

39. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 30.06.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 30.06.2022 Г.

 

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост.

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции за развитието им през учебната 2022/2023 г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

  1. Допълнение в Раздел III б.“Б“ и б.“Д“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър