Get Adobe Flash player

40. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 22.07.2022 год.

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.
  2. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второ тримесечие на 2022 г.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Премахване на сграда общинска собственост.

 

За становище: Всички комисии

  1. Допълнение в Раздел III б.“Б“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.
  2. Реставриране на паметник „Братска могила“ в парк „Костница“ гр.Искър – поставяне на паметни плочи.
  3. Изменение на т.1 от Решение № 402/30.06.2022 г. по Протокол № 41 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Искър за отдаване под наем чрез публичен търг на имот публична общинска собственост.
  4. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии.
  5. План за работа на Общински съвет – Искър за периода август – декември 2022 г.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър