Get Adobe Flash player

41. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.08.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 24.08.2022 Г.

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.
 2. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2021 година.
 3. Състоянието на общинския дълг на общината през 2021 г.
 4. Отчет за дейността на „СБВБДПЛР – Искър“ ЕООД гр.Искър през 2021 год.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Продажба на жилищна сграда и три второстепенни сгради, постровни чрез отстъпено право на строеж върху общинси урегулиран поземлен имот (УПИ) XI, кв.101 по плана на гр.Искър.
 2. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ 533, кв.60 по плана на гр.Искър на СУ „Христо Смирненски“.
 3. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи УПИ 474, кв.27 и УПИ 473, кв.28 по плана на с.Долни Луковит на ОУ „Васил Левски“.
 4. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ XIV-264, кв.77 по плана на с.Староселци.
 5. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I-626, кв.12 по плана на с.Староселци.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища.
 2. Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2022/2023 година.
 3. Сформиране на маломерни паралелки в Средно училище „Христо Смирненски”, гр.Искър за учебната 2022/2023 година.
 4. Сформиране на маломерни паралелки в Основно училище „Васил Левски”, с.Долни Луковит за учебната 2022/2023 година.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Състояния на парковете в Община Искър, поддържане, опазване на тревна и дървесна растителност.

 

За становище: Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет.

 1. Отчет на Кмета на Община Искър относно изпълнението на решенията на Общински съвет –Искър през първото шестмесечие на 2022 г.

 

За становище: Всички комисии

 1. Допълнение в Раздел III б.“Б“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.
 2. Кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Искър”.
 3. Кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради – община Искър“ –„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ XV-1041, кв.68, гр.Искър, община Искър“.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър