Get Adobe Flash player

42. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 28.09.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 28.09.2022 Г.

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена – УПИ
 2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена – ПИ 22438.419.28.
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена – ПИ 69095.190.5.
 4. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена – УПИ IV-809.
 5. Продажба на жилищна сграда, кухня и стопанска сграда, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII-924, кв.54 по плана на с.Долни Луковит.
 6. Премахване на сгради общинска собственост.
 7. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ XIV-264, кв.77 по плана на с.Староселци.
 8. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I-626, кв.12 по плана на с.Староселци.
 9. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-441, кв.75 по плана на с.Староселци.
 10. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 56493.219.31 в землището на с.Писарово.
 11. Право на прокарване на временен път през Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 55782.145.151, 55782.145.445 и 55782.145.22 общинска собственост за извозване на готова продукция от находище за добиване на строителни материали „Феникс“ в землището на гр.Искър.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем на земеделски имоти, частна общинска собственост и стопанисвани общината за срок от 5 стопански години и определяне на наемна цена.
 2. Обявяване на имот с кадастрален № 22438.502.106 – публична общинска собственост за частна общинска собственост и промяна начина му на трайно ползване.

 

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Информация за паралелки под норматив и слети паралелки в училищата през учебната 2022/2023 година.
 2. Сформиране на маломерна паралелка с под 10 ученици в Основно училище „Васил Левски”, с.Долни Луковит за учебната 2022/2023 година.
 3. Сформиране на маломерни паралелки в Основно училище „Васил Левски”, с.Долни Луковит за учебната 2022/2023 година.
 4. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

 1. Допълнение на Решение № 420 от 25.08.2022 г. на Общински съвет гр.Искър.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър