Get Adobe Flash player

43. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.10.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 27.10.2022 Г.

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за трето тримесечие на 2022 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2022 г.
 2. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали, включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2022-2023 г.
 3. Отдаване под наем на земеделски имоти, публична общинска собственост за срок от една стопанска година и определяне на наемна цена.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

 1. Допълнение в Раздел III б. „Б“ и б. „В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинкска собственост през 2022 г.
 2. Подготовка на Община Искър за работа при зимни условия.
 3. Съответствие на дейностите по Проект „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“ на приоритетите на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
 4. Съответствие на дейностите по Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради – община Искър“ – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администарция – УПИ XV-1041, кв.68, гр.Искър, община Искър“ на приоритетите на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
 5. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.
 6. Отмяна на Решение № 443/29.09.2022 г. на Общински съвет – Искър по Протокол № 44 от 29.09.2022 г.
 7. Приемане на Наредба № 34 за реда за учредяване и упражняване на правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър