Get Adobe Flash player

44. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.11.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.
 2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XV-1206,1207).
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XVI-1206,1207).
 4. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIV-1202).
 5. Учредяване право на строеж за допълващо застрояване и одобряване на пазарна цена за правото на строеж в УПИ IX-156 в кв.11 по плана на с.Долни Луковит, собственост на Община Искър.
 6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XV-1206,1207).
 2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XVI-1206,1207).
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIV-1202).
 4. Учредяване право на строеж за допълващо застрояване и одобряване на пазарна цена за правото на строеж в УПИ IX-156 в кв.11 по плана на с.Долни Луковит, собственост на Община Искър.
 5. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост, представляващ „футболен стадион“, находящ се в УПИ IV-973 по плана на гр.Искър в кв.158, актуван с АПОС № 3568 от 01.06.2018 г.
 6. Приемане на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка с Републиканска пътна мрежа (Републикански път II-13) на извозващ път от концесионната територия на находище „Феникс“, землище на гр.Искър, община Искър, област Плевен.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Искър за 2023 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

 1. Актуализация на общинска програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 г.
 2. Откриване на конкурсна процедура за номиниране за избор на Управител на публично предприятие „Пелофарма“ ЕООД, гр.Искър.
 3. Допълнение на Решение № 456 от 28.10.2022 г. по Протокол № 45 на Общински съвет – Искър.
 4. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Искър и План за действие за периода 2022-2026 год.
 5. Определяне на базисни наемни цени през 2023 г.
 6. Определяне на месечна финансова помощ за граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър