Get Adobe Flash player

45. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 16.12.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2022 г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

  1. Допълнение в Раздел III б. „В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 г.
  2. Определяне на такса за битови отпадъци за 2023 г.
  3. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.
  4. Приемане на годишен доклад за изпълнение на Общ устройствен план на Община Искър за 2021 год. и доклад за наблюдение и контрол за въздействие върху околната среда в резултат от прилагането на Общ устройствен план на Община Искър за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 год.
  5. Приемане на ВиК активи публична общинска собственост, изпълнени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен през 2022 год.
  6. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура „Укрепване на общинския капацитет“.
  7. План за работа на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2023 г.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър