Get Adobe Flash player

46. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 25.01.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 25.01.2023 Г.

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Актуализация на удължения бюджет на Община Искър за 2022 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Даване на съгласие на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр.София за учредяване на възмездно право на преминаване през общински поземлени имоти в землището на с.Долни Луковит.
 2. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20 kV за присъедияване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VI-1133, кв.161 по плана на гр.Искър.
 3. Изработване на ПУП-ПП на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подземен ел.кабел за връзка с ЕРМ на ФЕЦ в ПИ 55782.47.81 в землището на гр.Искър, община Искър.
 4. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 55782.47.58 в землището на гр.Искър, община Искър.
 5. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка с Републиканска пътна мрежа (Републикански път II-13) на извозващ път от концесионната територия на находище „Феникс“, землище на гр.Искър, община Искър, област Плевен.
 6. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот /ПИ/ с идентификатори 55782.47.3 в местност „Средните обори“, землище на гр.Искър, община Искър, област Плевен.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2023-2024 г.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет.

 1. Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на Общинския съвет – Искър, гр. Искър през второто шестмесечие на 2022 г.

 

За становище: Всички комисии

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2023 г.
 2. Приемане на Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Искър за периода 2022-2024 г.
 3. Приемане на Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Искър за периода 2022-2031 г.
 4. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по Процедура № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
 5. Обсъждане и приемане на Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2022 г.
 6. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ