Get Adobe Flash player

47. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 23.02.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 23.02.2023 Г.

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2022 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПП.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите за стопанската 2023-2024 г. Определяне такса на декар за общо ползване и наемна цена на декар за индивидуално ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2023-2024 год.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Искър.
 2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Искър за 2022 г.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Всички комисии

 1. Застраховане на имоти частна общинска собственост през 2023 г.
 2. Застраховане на имоти публична общинска собственост през 2023 г.
 3. Кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проект „Отдих, спорт и история“ – „Реконструкция парк Костница I етап, ПИ 962, гр.Искър, община Искър“, „ФитЗона, УПИ IV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър“.
 4. Съответствие на дейностите по проект „Отдих, спорт и история“ – „Реконструкция парк Костница I етап, ПИ 962, гр.Искър, община Искър“, „ФитЗона, УПИ IV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър“ с приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Искър (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
 5. Съгласие за ползване от ВиК ЕООД – Плевен на съществуващ шахтов кладенец с прилежащата му площадка, разположен в землището на с.Долни Луковит – част от поземлени имоти ПИ №22438.188.759, ПИ №22438.188.760 и ПИ №22438.188.742 за резервно обществено питейно-битово водоснабдяване на с.Долни Луковит, община Искър.
 6. Отчет за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2022 г.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър