Get Adobe Flash player

48. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.03.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.03.2023 Г.

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Решение на общински съвет за приемане на разчети за приходи и разходи за 2023 г. на община Искър.
 2. Отпускане на безлихвен заем за реализацията на проекти на територията на община Искър по ПРЧР 2021-2023 г.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Приемане на план-схема за поставяне на преместваеми фитнес съоръжения в УПИ IV-973, кв.158, гр.Искър, община Искър.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Включване на животновъд в списъка по чл.37о, ал.5, предл. първо и чл.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 2. Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2022 година в община Искър.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Изпълнение на нормативно определените ангажименти на Община Искър за анализ и планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
 2. Дейността на читалищата в община Искър през 2022 год.
 3. Отчет за изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.“
 4. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2023 г.“
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Всички комисии

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2023 г.
 2. Бракуване на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи моторни превозни средства.
 3. Използване на месечни обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, чл.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от Община Искър чрез нейния бюджет съгласно разпоредбите на §60 от ПЗР към ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 4. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър