Get Adobe Flash player

49. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 27.04.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 27.04.2023 Г.

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Актуализация на разчета на Община Искър за 2023 г.
 2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIV-1202).
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XV-1206, 1207).
 4. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XVI-1206, 1207).
 5. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIII).
 6. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (ПИ 22438.419.28).
 7. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (ПИ 69095.190.5).
 8. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ I).
 9. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ II).
 10. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XII).
 11. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIV-1202).
 2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XV-1206, 1207).
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XVI-1206, 1207).
 4. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIII).
 5. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (ПИ 22438.419.28).
 6. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (ПИ 69095.190.5).
 7. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ I).
 8. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ II).
 9. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XII).
 10. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия за присъедияване на имот, находящ се на ул. „Лиляна Димитрова“ № 2 в гр.Искър.
 11. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20 Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ VII-5, кв.5 по плана на с.Долна Луковит.
 12. Одобряване на ПУП-ПП на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подземен ел.кабел за връзка с ЕРМ на ФЕЦ в ПИ 55782.47.81 в землището на гр.Искър, община Искър“.
 13. Приемане на План-схема за поставяне на преместваеми фитнес съоръжения в с.Долну Луковит, с.Староселци и с.Писарово, община Искър.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанската 2023-2024 г. и определяне на наемна цена.

 

За становище: Всички комисии

 1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.312-0001-C01/2022 г. от 17.08.2022 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“- гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство – I етап”, сключен между Община Искър, Местна инициативна група „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Държавен фонд „Земеделие”.
 2. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-19.312-0001-C01/2022 г. от 17.08.2022 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“- гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство – I етап”, сключен между Община Искър, Местна инициативна група „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Държавен фонд „Земеделие”.
 3. Информация за изпълнение на договорите по Оперативни програми и Програмите за развитие на селските райони в община Искър за 2022 г.
 4. Информация за състоянието на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно-летния сезон на 2023 г. в община Искър.
 5. Одобряване и избор на класирания от комисията за наминиране на кандидат за Управител на общинско дружество „Пелофарма“ ЕООД, гр.Искър, обл.Плевен.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър