Get Adobe Flash player

50. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.05.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.05.2023 Г.

 

 

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на 2023г.
  2. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2022г.
  3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за част от концесионна територия на находище „Феникс“ – Етап 2, землище на гр.Искър, община Искър , област Плевен.
  2. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за улична и дворищна регулация за кв.54А, кв.54 и кв. 54Б по плана на гр.Искър, община Искър, област Плевен.

 

 

За становище: Всички комисии

  1. Възстановяване на внесени от Община Искър отчисления, в размер на 152 000 лв. по чл.64 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО) с цел разходването им за закупуване на транспортно средство (камион контейнеровоз) – 40 000 лв., транспортно-подемна техника (багер) – 100 000 лв. и съдове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата – 5 бр. – 12 000 лв.
  2. Възлагане на задължение за обществена услуга, предоставяна по проект „ Грижа в дома в община Искър“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR02-2.001-0177-C01, Процедура „Грижа в дома“, № BG05SFPR02-2.001, Приоритетна ос: „Социално включване и равни възможности“, Програма: Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.
  3. Предложение за промяна на утвърдената организационно-управленска структура на община Искър.
  4. Отчет за работата на общинска администрация гр.Искър за 2022г.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър