Get Adobe Flash player

51. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 29.06.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.06.2023 Г.

 

 

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

  1. Актуализация на разчета на Община Искър.
  2. Покриване разходите по изкопаването на гроб на Павел Иванов Сокеров.
  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

  1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 20Kv за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I-1643, 1853 в кв. 156  по плана на гр.Искър.

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

  1. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2023/2024 година.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Всички комисии

  1. Допълнение в Раздел III б.“А“, б.“Б“ и б. „В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.
  2. Откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане, утвърждаване на образци на документи, създаване на комисия за провеждане на процедурата за подбор на съдебни заседатели и определяне на срок за приемане на заявления и документи за участие в процедурата за подбор на съдебни заседатели.
  1. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2023г

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър