Get Adobe Flash player

52. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 26.07.2023 год.

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Отпускане на финансови средства за ремонт на 1 (един) брой служебно МПС за нуждите на Полицейски участък – Искър (ПУ-Искър) към Районно Управление – Долни Дъбник (РУ- Долни Дъбник) при Областна дирекция на МВР – Плевен (ОДМВР – Плевен).
 2. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и промяна в т.1 на б“А“ от Решение № 571 от 30.06.2023г. на ОбС- гр.Искър.
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ VI по план на гр.Искър).
 4. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XII по план на гр.Искър).
 5. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ III по план нагр.Искър).
 6. Продажба на общински имот  и определяне на пазарна ценна (ПИ 55782.123.89 в местността „Писаровска бара“ в землището на гр.Искър).
 7. Продажба на общински имот  и определяне на пазарна ценна (УПИ II по плана на гр.Искър).

 

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и промяна в т.1 на б“А“от Решение № 571 от 30.06.2023г. на ОбС- гр.Искър.
 2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ VI по план на гр.Искър).
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XII по план на гр.Искър).
 4. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ III по план нагр.Искър).
 5. Продажба на общински имот и определяне на пазарна ценна (ПИ 55782.123.89 в местността „Писаровска бара“ в землището на гр.Искър).
 6. Продажба на общински имот и определяне на пазарна ценна (УПИ II по плана на гр.Искър).
 7. Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост
 8. Разрешаване изработване на ПУП- ПЗ за ПИ № 55782.116.23, м. Чекръците по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Искър.
 9. Изменение на общ устройствен план /ОУП/ на община Искър за ПИ № 56493.620.41 и ПИ № 56493.620.42 в м. Стопански двор по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на е. Писарово
 10. Изработване на ПУП-ПП за Довеждащ път от ПИ 55782.145.859 до Концесионната територия на находище “ Феникс“.

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Комисия за противодействия на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, контрол по изпълнение на актовете на общинския съвет.

 1. Отчет на Кмета на община Искър относно изпълнението на решенията на Общински съвет-Искър през първото шестмесечие на 2023г.

 

 

За становище: Всички комисии

 1. Допълнение в Раздел III б.“А“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.
 2. Отмяна на Решение №430 от 29.09.2022г. на Общински съвет, гр.Искър.
 3. Приемане на Общински план за младежта за 2023г. на община Искър.
 4. Кандидастване по Проект: «Спорт за всички» – „Благоустрояване дворно пространство ДГ „Щастливо детство” – с. Долни Луковит“, пл.№ 1242, кв.65А, с.Долни Луковит, община Искър, ФитЗона, УПИ 1У-973, кв.158, гр.Искър, община Искър.
 5. Приоритетите на дейностите  в Проект: «Спорт за всички» – „Благоустрояване дворно пространство ДГ „Щастливо детство” – с. Долни Луковит“, пл.№ 1242, кв.ббА, с.Долни Луковит, община Искър, „ФитЗона, УПИ 1У-973, кв.158, гр.Искър, община Искър на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Искър (ПИРО) за периода 2021-2027г.
 6. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и неговите комисии.
 7. Отчет за дейността на «Пелофарма» ЕООД,  гр.Искър за второто тримесечие на 2023г.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър