Get Adobe Flash player

53. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 24.08.2023 год.

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост ( УПИ III – 1010 по плана на с.Долни Луковит).
 2. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост ( УПИ IV – 1010 по плана на с.Долни Луковит).
 3. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост ( УПИ XXII – 1234 по плана на с.Долни Луковит).
 4. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост ( УПИ III – 1010 по плана на с.Долни Луковит).
 2. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост ( УПИ IV – 1010 по плана на с.Долни Луковит).
 3. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост ( УПИ XXII – 1234 по плана на с.Долни Луковит).
 1. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия 2 бр. САВТ 3х185+95 mm2. за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ ХХІ-855, кв. 53 по плана на с. Долни Луковит.
 1. Разполагане на преместваемо съоражение – Павилион, тип „каравана„ за търговска дейност и прилежаща площ към него.

 

 

За становище:  Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Състояние на парковете в Община Искър, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност.

 

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 

 1. „Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2023/2024 година”
 2. Запазване на самостоятелна паралелка (с по-малко от 10 ученици) в прогимназиален етап.
 3. Сформиране на паралелки под определения минимален норматив
 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

 1. Доклад за  касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз (СЕС), на общинския дълг, на инвестиционната програма на общината и на проекти по оперативни програми към 31.12.2022 г. на Община Искър.
 2. Състоянието на общинския дълг на община Искър през 2022 г.
 3. Допълнение в Раздел III б.“А“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.
 4. Приемане на бюджет за приходи и разходи за 2023 г. на община Искър.
 5. Участие на Община Искър като партньор при кандидатстване по отворената процедура BG16FFPR003-2.001-Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с проект Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър