Get Adobe Flash player

54. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 21.09.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 21.09.2023 Г.

 

 

 

За становище: Комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Одобряване на Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за част от концесионна територия на находище „Феникс“ – Етап 2, землище на гр.Искър, община Искър , област Плевен.
 2. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ част от тротоарна площ до кв.66В по плана на гр.Искър с площ 15 кв.м.
 3. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ № 69095.45.139 с площ 130164 кв.м. по плана за земеразделяне на с.Староселци.
 4. Продажба на масивна жилищна сграда и масивна стопанска сграда, построени върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX, кв.139 по плана на гр.Искър.
 5. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня и гараж, построени върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-193, кв.86 по плана на с.Долни Луковит.

 

 

За становище: Комисия “Устройство на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“

 1. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ част от тротоарна площ до кв.66В по плана на гр.Искър с площ 15 кв.м.
 2. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ № 69095.45.139 с площ 130164 кв.м. по плана за земеразделяне на с.Староселци.
 3. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня и гараж, построени върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-193, кв.86 по плана на с.Долни Луковит.
 4. Продажба на масивна жилищна сграда и масивна стопанска сграда, построени върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX, кв.139 по плана на гр.Искър.

 

За становище: Комисия “Земеделие и земеползване, екология и евроинтеграция, обществен ред и сигурност“

 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2023-2024г.

 

 

За становище: Комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Информация за паралелки под норматив и слети паралелки в училищата през учебната 2023/2024 година.
 2. Сформиране на паралелки в СУ „Христо Смирненски“ гр. Искър за учебната 2023/2024 г. с брой ученици под определения минимален норматив.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Всички комисии

 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2023-2024г.
 2. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общ устройствен план на община Искър за 2022год.
 3. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр.Плевен.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър