Get Adobe Flash player

55. ДНЕВЕН РЕД постоянни комисии 20.10.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 20.10.2023 Г.

 

 

За становище: Всички комисии

 

  1. Актуализация на бюджета на Община Искър за 2023г.
  2. Издаване на запис на заповед от община Искър, област Плевен в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0016-C01 от 21.09.2023г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция на улична мрежа в община Искър”, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие”.
  3. Издаване на запис на заповед от община Искър, област Плевен в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0016-C01 от 21.09.2023г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция на улична мрежа в община Искър”, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие”.
  4. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за трето тримесечие на 2023 г.
  5. Избор на временно изпълняващи длъжностите Кмет на община Искър и Кметове на кметства с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци.
  6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър