Get Adobe Flash player

02. ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 18.12.2023 Г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 18.12.2023 Г.

 

 

За становище: Бюджет, финанси, данъчна политика, търговия и инвестиционна политика

 1. Актуализация на бюджета на общината за 2023г.
 2. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: “Устройсто на територията, общинска собственост, инфраструктура и обществен ред и сигурност

 1. Допълнение в Раздел III б.“А“ и б. „В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.
 2. Актуализация на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост през 2023 г.
 3. Приемане на ВиК активи публична общинска собственост, изпълнени от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД Плевен през 2023 год.

 

 

За становище: „Социални дейности и здравеопазване, култура, спорт, работа с правителствени  и неправителствени организации”

 1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Искър за 2024 година.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

 1. Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г.
 2. Актуализиране на състава Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
 3. План за работа на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2024 г.

 

 

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър