Get Adobe Flash player

04. ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.01.2024 Г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.01.2024 Г.

 

 

За становище: Бюджет, финанси, данъчна политика, търговия и инвестиционна политика

 

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: “Устройсто на територията, общинска собственост, инфраструктура и обществен ред и сигурност

 

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост (УПИ X-900 по плана на гр.Искър).
 2. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост (ПИ с идентификатор № 55782.123.94 в местността “Писаровска бара”).
 3. Учредяване право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост за настаняване на посточнен пчелин в землището на гр.Искър, община Искър.
 4. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 55782.47.60 в землището на гр. Искър, община Искър.

 

 

За становище: Комисия „Образование, земеделие, екология, благоустройство, транспорт и туризъм”

 1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2024-2025 г.

 

 

За становище: Всички комисии

 

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост през 2024 г.
 2. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в Община Искър за 2023-2027 година.
 3. Определяне на представител на Общински съвет – Искър в Областния съвет за развитие.
 4. Промени в състава на постоянните комисии при Общински съвет-Искър
 5. Определяне на председател на постоянна комисия „Социални дейности и здравеопазване, култура, спорт, работа с правителствени и неправителствени организации” към Общински съвет-Искър, гр.Искър.

 

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър