Get Adobe Flash player

07. ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 20.03.2024 Г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 20.03.2024 Г.

 

 

За становище: Бюджет, финанси, данъчна политика, търговия и инвестиционна политика

 

 1. Възстановяване на внесени от Община Искър отчисления, в размер на 135 000 лв. (сто тридесет  и пет хиляди лева) с вкл. ДДС по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, чл.24, ал.1, т.2 и т.7,  чл. 25, ал. 1 от  Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъците с цел разходването им за закупуване на транспортно средство за извозване на контейнери за разделно събиране на отпадъци, транспортно средство за извозване на едрогабаритни отпадъци и изготвяне на Програма за управление на отпадъците.
 2. Актуализация бюджета на Община Искър за 2024г.
 3. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улично осветление в Община Искър“, по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/.
 4. Кандидастване на Община Искър с проектно предложение “Закупуване (доставка) на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж” община Искър, по Целева програма “Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ на МТПС, финансирана по фонд „Социална закрила“.
 5. Продажба и определяне на пазарна цена на употребявани строителни материали – гранитни павета останали след рехабилитация на общински път PVN 1080-/II-13 с.Долни Луковит.
 6. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(УПИ I по плана на гр.Искър)
 7. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(УПИ III по плана на гр.Искър)
 8. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(УПИ V-871 по плана на с.Долни Луковит)
 9. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(УПИ IX-990 по плана на с.Долни Луковит)
 10. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(УПИ XIII по плана на с.Староселци)
 11. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(ПИ 55782.42.12 , местността “Плочата“ в землището на гр.Искър)
 12. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(ПИ 55782.61.15 , местността “Средните обори“ в землището на гр.Искър)
 13. Продажба на общински имоти и определяне на пазарна цена.(ПИ 22438.419.28 , местността “Долни ливади“ в землището на с.Долни Луковит)
 14. Приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организацията и въпросник за самооценка на “Пелофарма” ЕООД гр.Искър за 2023 година.
 15. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: “Устройсто на територията, общинска собственост, инфраструктура и обществен ред и сигурност

 

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.(УПИ XII-473 по плана на с.Староселци)
 2. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоарна площ между кв.66В и кв.68 по плана на гр. Искър с площ 17 кв.м.
 3. Безвъзмездно предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост. ( УПИ I -604 по плана на гр.Искър)
 4. Поставяне на преместваем обект – слънцезащитно съоръжение на тротоара пред търговски обект, находащ се в УПИ ХІІІ-813, кв. 41 по плана на с. Долни Луковит.
 5. Приемане на схеми за разполагане на обемни информационни надписи Искър, с.Долни Луковит, с.Староселци и с.Писарово, по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ.
 6. Монтиране на информационен електронен билборд, по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ.
 7. Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.

 

 

За становище: Комисия „Образование, земеделие, екология, благоустройство, транспорт и туризъм”

 

 1. Отдаване под наем без търг на земеделски имот, частна общинска собственост за срок от 5 стопански години и определяне на наемна цена.
 2. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанката 2024-2025г. и определяне на наемна цена.
 3. Включване на животновъд в списъка по чл.37о, ал5, предл. първо и ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

 

 

 

За становище: Комисия „Социални дейности и здравеопазване, култура, спорт, работа с правителствени  и неправителствени организации”.

 

 1. Отчет за дейността и финансовото състояние на ФК „Искър-2012 г.“ с. Долни Луковит през 2023 г. и изразходените средства през годината.
 2. Дейността на читалищата в община Искър през 2023 год.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

 

 1. Приемане на Общински план за младежта за 2024 г. на община Искър в изпълнение на разпоредбите на Закона за младежта и в съответствие с Националната стратегия за младежта.
 2. Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2023 година на община Искър.

 

 

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър