Get Adobe Flash player

08. ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.04.2024 Г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 29.04.2024 Г.

 

 

За становище: Бюджет, финанси, данъчна политика, търговия и инвестиционна политика

 

 1. Актуализация бюджета на Община Искър за 2024г.
 2. Информация за изпълнение на договори по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2023г.
 3. Удължаване с 6 (шест) месеца срока на изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG05SFPR002-2.001-0177-С01, Проект: „Грижа в дома в община Искър”, Процедура „Грижа в дома“, № BG05SFPR002-2.001,Приоритетна ос: „Социално включване и равни възможности“, Програма: „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.
 4. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за 2023 г.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: “Устройсто на територията, общинска собственост, инфраструктура и обществен ред и сигурност

 

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на община Искър в обхват за територията на ПИ 55782.123.89 в землището на гр.Искър, община Искър.
 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура: “ Допълнително водоснабдяване от шахтов кладенец в м. Долни ливади на с. Долни Луковит, община Искър“ .
 2. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещ-общинска собственост, представляваща моторен трион “HUSQVARNA“ 135 mark II-14.

 

 

За становище: Комисия „Образование, земеделие, екология, благоустройство, транспорт и туризъм”

 

1.Промяна на вида собственост и започване на процедура за промяна начина на трайно ползване (НТП) на ПИ с идентификатор 55782.47.21, находящ се в землището на гр.Искър.

 

За становище: Комисия „Социални дейности и здравеопазване, култура, спорт, работа с правителствени  и неправителствени организации”.

 

 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2024 година.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

 

 1. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Искър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.
 2. Допълнение в Раздел III б. „В“ и б.“Г“ на Програмата за управление и разпореждане имоти – общинска собственост през 2024 г.
 3. План за действие на община Искър за 2024-2027 г. в изпълнение на Областната стратегия на област Плевен за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030/.
 4. Избор на заместник-председател на Общински съвет-Искър.

 

 

 

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър