Get Adobe Flash player

09. ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 30.05.2024 Г.

 

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 30.05.2024 Г.

 

 

За становище: Бюджет, финанси, данъчна политика, търговия и инвестиционна политика

 

 1. Актуализация  бюджета на Община Искър  за 2024 г.
 2. Определяне размера на основната месечна работна заплата на кмет на община и кметове на кметства.
 3. Отпускане на средства от бюджета на община Искър за 2024 г. на “ Футболен клуб Венци – 2022” гр.Искър, във връзка с регистриране на дейност и участието му в провеждане на първенства и турнири през 2024 год.
 4. Продажба и определяне на пазарна оценка на Дълготрайни материални активи /ДМА/ собственост на общината, представляващ  товарен автомобил марка ФОРД КАРГО ЕН9088КК
 5. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ V – 871 по плана на с.Долни Луковит).
 6. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД  гр. Искър за първото тримесечие на 2024г.

 

 

За становище: “Устройсто на територията, общинска собственост, инфраструктура и обществен ред и сигурност

 

 1. Допълнение в Раздел III б. „Б“ и б.“В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г.
 2. Продажба на енергийни обекти, сгради и съоръжения собственост на Община Искър(ПИ №55782.116.37.5 в землището на гр.Искър, местността ”Чекръците”).
 3. Учредяване право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост за настаняване на постоянен пчелин в землището на с. Долни Луковит, община Искър.
 1. Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) за ПИ с идентификатор 55782.500.69 в м. “Пладнището” землището на гр.Искър.

 

 

 

За становище: Комисия „Образование, земеделие, екология, благоустройство, транспорт и туризъм”

 

 1. Промяна на вида собственост и започване на процедура за промяна начина на трайно ползване (НТП) на ПИ с идентификатор 55782.123.50, находящ се в землището на гр.Искър.
 2. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд (ПИ с идентификатор 55782.900.91 с НТП “Нива” в местонстта ”Македонците” в землището на гр.Искър) .

 

 

За становище: Комисия „Социални дейности и здравеопазване, култура, спорт, работа с правителствени  и неправителствени организации”.

 

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

За становище: Всички комисии

 

 1. Предложение за промяна на утвърдената организационно-управленска структура на община Искър.
 2. Приемане на Програма за управление на Община Искър за мандат 2023-2027 година.
 1. Отчет за работата на общинска администрация гр. Искър през 2023 г.

 

 

 

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър