Get Adobe Flash player

10. ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 27.06.2024 Г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 27.06.2024 Г.

 

 

За становище: Бюджет, финанси, данъчна политика, търговия и инвестиционна политика

 

 1. Актуализация  бюджета на Община Искър  за 2024 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: “Устройсто на територията, общинска собственост, инфраструктура и обществен ред и сигурност

 

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и отмяна на Решение № 64 от 22.02.2024 г. по Протокол № 8 на Общински съвет – Искър.
 2. Даване на съгласие на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София за временно ползване на част от поземлен имот с идентификатор 22438.409.14 публична общинска собственост в землището на с.Долни Луковит, община Искър, област Плевен.
 3. Предоставяне на мандат на представителя на община Искър в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен.

 

За становище: Комисия „Образование, земеделие, екология, благоустройство, транспорт и туризъм”

 

 1. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд във връзка с §27, ал.1 и ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 2. Учредяване право на ползване върху имот – публична общинска собственост за настаняване на постоянен пчелин в землището на с. Долни Луковит, община Искър.

 

За становище: Комисия „Социални дейности и здравеопазване, култура, спорт, работа с правителствени  и неправителствени организации”.

 

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.
 2. Отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Правилника за условията и реда за отпускане на еднократна помощ в ползва на граждани на община Искър.

 

За становище: Всички комисии

 1. Изменение т.2 по б. „А“ на Раздел III на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г., приета с Решение № 39 от 30.01.2024 г. по Протокол № 6 на Общински съвет – Искър.
 2. Упълномощаване Кмета на община Искър за внасяне на необходими документи в МРРБ във връзка с допълнен списък на Общинската пътна мрежа „Пътна връзка (обход) от път IIІ – 1308 при км. 3+962 (ОТ 25 в с. Писарово) до път III – 1308 при км. 6+210 (Стопански двор с. Писарово) с дължина ~ 1850м.
 3. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2024г.

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър