Get Adobe Flash player

06. ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 21.02.2024 Г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР ГР.ИСКЪР НА 21.02.2024 Г.

 

 

За становище: Бюджет, финанси, данъчна политика, търговия и инвестиционна политика

 

 1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение „Закупуване (доставка) на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж“ община Искър, по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ на МТПС, финансирана по фонд „Социална закрила“.
 2. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост (УПИ X-900 по плана на гр.Искър).
 3. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост (УПИ XXXVII по плана на с.Долни Луковит).
 4. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: “Устройсто на територията, общинска собственост, инфраструктура и обществен ред и сигурност

 

 1. Отчет за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество през 2023 г.
 2. Допълнение към Списъка на Общинска пътна мрежа „Пътна връзка (обход) от път III – 1308 при км. 3+962 (ОТ 25 в с. Писарово) до път III – 1308 при км. 6+210 (Стопански двор с. Писарово) с дължина ~ 1850м.
 3. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване на основание съдебно решение.
 4. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 55782.134.33 с площ 49829 кв.м. по плана за земеразделяне на гр.Искър.
 5. Учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия САВТ 3х150+70 mm2 за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в УПИ ІV-78, кв. 135 по плана на гр. Искър.
 6. Затваряне на улица в двете посоки за преминаване на МПС в село Долни Луковит.

 

 

 

За становище: Комисия „Образование, земеделие, екология, благоустройство, транспорт и туризъм”

 

 1. Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите за стопанската 2024-2025г. Определяне на такса на декар за общо ползване и наемна цена на декар за индивидуално ползване на общинските пасища мери и ливади през стопанската 2024-2025г.
 2. Поставяне на паметна плоча в централна градска част на гр. Искър.

 

За становище: Комисия „Социални дейности и здравеопазване, култура, спорт, работа с правителствени  и неправителствени организации”.

 

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр. Искър за четвърто тримесечие на 2023 г.

2.Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Всички комисии

 

 1. Предложение за промяна в състава на управителния съвет в СНЦ “Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг-Искър“ и финансово обезпечаване на дължимия членски внос.
 2. Допълнение в Раздел II „Необходими разходи“ и Раздел III б.“А“, б.“Б“ и б.“В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г.
 3. Застраховане на имоти – частна общинска собственост през 2024 г.
 4. Застраховане на имоти – публична общинска собственост през 2024 г.
 5. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Искър за 2023г.
 6. Откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане, утвърждаване на образци на документи, създаване на комисия за провеждане на процедурата за подбор на съдебни заседатели и определяне на срок за приемане на заявления и документи за участие в процедурата за подбор на съдебни заседатели.

 

 

 

ИЛИЯНА ЙОНЧЕВА-ГЛОЖЕНСКА

Председател на Общински съвет – Искър