Get Adobe Flash player

01. Дневен ред/Покана за заседание на 25.11.2019 год.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 25.11.2019 год. (понеделник) от 13:30 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 1. Изменение на Наредба № 29 за управление на дейностите по отпадъците на териториоята на община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 829 от 19.09.2015 г.

Вносител: Председателят на ОбС- Искър

 1. Погасяване със средства от общинския бюджет на община Искър, задължения за „Данък върху недвижимите имоти“ и „Такса за битови отпадъци“ за имот, находящ се в с.Долни Луковит, община Искър собственост на Бена Стефанова Павлова, Стефан Николов Йотов и Галя Николова Колева и тримата от гр.Тетевен, област Ловеч и Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Искър през 2019 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00482 от 07.03.2018г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и ли разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 7 „Основни услуги в обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. За Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, сключен между Народно читалище „Ламби Кандев-1893“ и ДФ „Земеделие“.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда, гараж, две масивни стопански сгради и навес построени върху общински урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI-1254 в кв.66 по плана на с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

 1. 8. Продажба на масивна жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда и масивна жилищна сграда, постровни върху общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-924 в кв.54 по плана на с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване и Подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение за захранване на ПИ 69095.387.8 в землището на с.Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър