Get Adobe Flash player

02. Дневен ред/Покана за заседание на 19.12.2019 год

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 19.12.2019 год. (четвъртък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Вносител: Председателят на ОбС- Искър

 1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Искър през 2019 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Искър през 2019 г. и даване на съгласие за приемане дарение на съсобствен недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII -1334 /дванадести – хиляда триста тридесет и четвърти/ в кв.93 /деветдесет и трети/ по плана на гр.Искър, общинa Искър, област Плевен, целият от 1115 кв.м., заедно с построените в него сгради.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на базисни наемни цени през 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на такса за битови отпадъци за 2020 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година.

Внася: Кметът на Общината

 1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ BG05M9OP001-2.060-МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН  БРЯГ – ИСКЪР“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Даване съгласие за приемане дарение на съсобствен недвижим имот, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII – 1255 /дванадесети – хиляда двеста петдесет и пети/ в кв.69 /шестдесет и девети/ по плана на с.Долни Луковит, община Искър, област Плевен с площ от 1370 /хиляда триста и седемдесет/ кв.м.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имот, общиснка собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Право на прокарване на отклонение за комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за общински администрации.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на ВиК активи публична общинска собственост, изпълнени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен през 2019г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на првилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за третото тримесечие на 2019 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Промяна в състава на комисия „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура, спорт и туризъм, работа с правителствени  и неправителствени организации”.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър