Get Adobe Flash player

03. Дневен ред/Покана за заседание на 27.12.2019 год.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 27.12.2019 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Промяна на Наредба № 20 за определянето размера на местните данъци на територията на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на дарение на пясък за опесачаване на  пътните платна на територията на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Формиране на маломерни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Други.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър