Get Adobe Flash player

04. Дневен ред/Покана за заседание на 30.01.2020 год.

П О К А Н А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 30.01.2020 год. (четвъртък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителнта кампания в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Увеличаване основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър.

Внася: Председателят на комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2020г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Допълнение в Приложение № 1 към Решение №20/19.12.2019 г., прието от Общински съвет-Искър за базисни наемни цени през 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в община Искър за 2020-2023 година.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имот, общиснка собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общиснкия поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2020-2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за обединяване на ПИ 56493.219.24 и ПИ 56493.219.26 и Подробен устройствен план – план за застрояване за новообразувания имот в землището на с.Писарово.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр.Искър за 2019 година.

Вносител: Заместник-кметът на Община Искър  и Председател на МКБППМН

 1. Отмяна на Наредба № 25 за пожарната безопасност на територията на община Искър, приета с решение № 97 от 06.04.2012 г. по Протокол № 7 от 06.04.2012 г. на Общински съвет-Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Даване съгласие за приемане на дарение под условие на парични средства от г-жа Лида Тодорова Гъбова от с.Долни Луковит, община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър