Get Adobe Flash player

06. Дневен ред/Покана за заседание на 28.02.2020 год.

П О К А Н А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 28.02.2020 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Предоставяне на безвъзмездно право наползване.

Внася: Кметът на Общината

 1. Застраховане на имоти частна общинска собственост.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на част от общински поземлен  имот с идентификатор 55782.134.45 в землището на гр.Искър за срок от 5 стопански гоини.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отмяна на Решение № 46  от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Искър, с което са определени пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2020-2021 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Предоставяне за общо и индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2020-2021 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в ПУП-ПП за обект: „Оптична връзка за базова станция № 3537 в ПИ 123094, местност „Писаровска бара“, находящо се в землището на гр.Искър, община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Съществуване на маломерни паралеки за учебната 2019/2020 година в Основно училище „Васил Левски“ с.Долни Луковит.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността и финансовото състояние на  спортните клубове през 2019 г. и изразходваните средства през годината.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър