Get Adobe Flash player

07. Дневен ред/Покана за заседание на 06.03.2020 год

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 06.03.2020 год. (петък) от 15:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управление на общинския дълг на община Искър, област Плевен, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 536 от 30.03.2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Изменение и допълнение на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговските дружества, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 290 от 30.06.2005 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на oбщина Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 47 от 15.02.2008 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Изменение и допълнение на Наредба № 27 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 452 от 17.12.2013 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Изменение и допълнение на Наредба № 29 за управление на дейностите по отпадъците на територията на oбщина Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 829 от 18.09.2015.г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Изменение и допълнение на Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от oбщина Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 643 от 30.10.2018 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Изменение и допълнение на Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства в община Искър, приета Общински съвет – Искър с Решение № 704 от 28.02.2019 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Други

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.