Get Adobe Flash player

08. Дневен ред/Покана за заседание на 29.05.2020г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 29.05.2020 год. (петък) от 14:00 часа в сградата на Спортна площадка кв.20 на ул. „Христо Ботев“ № 17 в гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината и прогнозата на общинските сметки за средства от Европейския съюз за периода 2021-2023 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2020 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Разделяне на ПИ с идентификатор № 69095.190.5 по плана за земеразделяне на с.Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2019 на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отмяна на Решение № 61 по Протокол № 8 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Искър.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Предоставяне заем на НЧ „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Изменение на Наредба № 20 за определяне на местните данъци на територията на община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 47 от 15.02.2008 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отчет за изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.”.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.”.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на 2020 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр.Искър за 2019 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отчет за дейността на „СБВБДПЛР – Искър” ЕООД гр.Искър за 2019 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър