Get Adobe Flash player

09. Дневен ред/Покана за заседание на 26.06.2020г.

           На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 26.06.2020 год. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Информация за дейността на читалищата в община Искър през 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.

Внася: Кметът на Общината

  1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ I-575).

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанската 2020-2021 г. и определяне на наемна цена.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение за захранване на ПИ 69095.387.8 и ПИ 69095.387.017 в семлището на с.Староселци.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, посредством процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Предоставяне мандат на инж.Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър да представлява Община Искър на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър