Get Adobe Flash player

10. Дневен ред/Покана за заседание на 17.07.2020 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 и чл.59, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 17.07.2020 год. (петък) от 14:30 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Изменение на точка 6 от Решение № 103 по Протокол № 11 от 26.06.2020 г., прието от Общински съвет – Искър и върнато за ново обсъждане като незаконосъобразно със Заповед № РД-29-10/07.07.2020 г. на Областен управител на област Плевен.

Вносител: Кметът на Общината

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър