Get Adobe Flash player

11. Дневен ред/Покана за заседание на 30.07.2020 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 30.07.2020 год. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ IV-749).

Вносител: Кметът на Общината

  1. Кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., чрез подхода Водено от общностите местно развитие с проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“-гр.Искър и благоустрояване на дворното пространство – I етап“.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Съответствие на дейностите, включени по  проект „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“-гр.Искър и благоустрояване на дворното пространство – I етап“ с Приоритетите на Общинския план за развитие на община Искър 2014-2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2020 г.

Вносител: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър