Get Adobe Flash player

12. Дневен ред/Покана за заседание на 28.08.2020 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 28.08.2020 год. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Състояние на общинския дълг на общината през 2019 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Изменение на т.4 от Раздел III, б.“Б“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г., приета с Решение № 44/30.01.2020 г. на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Ежегодно актуализиране Списъка на средищните училища.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Информация относно готовността на на учебните заведения в община Искър за предстоящата учебна година.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на ПИ с идентификатор 55782.123.92 по ККР в землището на гр.Искър, общ.Искър за настаняване на пчелин.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне начина на управление на горските територии в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти-общинска собственост на територията на Община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър