Get Adobe Flash player

13. Дневен ред/Покана за заседание на 10.09.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 10.09.2020 год. (четвъртък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г . на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината и прогнозата на общинските сметки за средства от Европейския съюз за периода 2021-20203 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Формиране на маломерни паралеки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Запазване на паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отпускане на средства за обедно хранене на учениците от I-IV клас на Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти – публична общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Възлагане на автобусни превози по съществуваща линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър – Плевен – Писарово – Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър