Get Adobe Flash player

14. Дневен ред/Покана за заседание на 02.10.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 02.10.2020 год. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Запазване на паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Промяна в бюджета на общината за 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на годишен доклад за изпълнение на Общ устройствен план на община Искър за 2019 год. и доклад за наблюдение и контрол за въздействие върху околната среда в резултат от прилагането на Общ устройствен план на община Искър за периоада 11.12.2018 г. – 31.12.2019 год.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър