Get Adobe Flash player

15. Дневен ред/Покана за заседание на 30.10.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 30.10.2020 год. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Промяна в бюджета на общината за 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на  вещи – общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване право на строеж и одобряване на пазарна оценка за право на строеж.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл. 37в, чл.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020-2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на ПИ с идентификатор 55782.123.92 по ККР в землището на гр.Искър, общ. Искър за настаняване на пчелин.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Изключване на поземлен имот с идентификатор 55782.47.3 по ККР от специализиран слой „Постоянно затревени площи“.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти – публична общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма” ЕООД гр.Искър за третото тримесечие на 2020 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър