Get Adobe Flash player

16. Дневен ред/Покана за заседание на 20.11.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 20.11.2020 год. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализиране  на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация водопроводна и канализационна мрежи гр.Искър – Зона изток“.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Предварително съгласие и разрешение за изготвяне на ПУП в обхвата на ОУП на община Искър за поземлени имоти с идентификатори 55782.47.3 и 55782.47.21 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Приемане на ВиК активи публична общинска собственост, изпълнени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен през 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Откриване на конкурсна процедура за номиниране за избор на Управител на „Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Искър“ ЕООД, гр.Искър.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър