Get Adobe Flash player

17. Дневен ред/Покана за заседание на 08.12.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 08.12.2020 год. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Промяна в бюджета на общината за 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на такса за битови отпадъци за 2021 год.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Актуализация на програмата за управление и разпорждане с имоти-общинска собственост в Община Искър през 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на базисни наемни цени през 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Управлението, разпореждането и стопанисването на общинската собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Учредяване право на строеж за допълващо застрояване и одобряване на пазарна цена за право на строеж в УПИ-987 в кв.66 по плана на с.Долни Луковит, собственост на Община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Промяна в Решение №153 от 30.10.2020 г. за отдаване под нем на полските пътища и напоителмите канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020-2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на топъл обяд в община Искър по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица2014-2020г. с Управляващ орган Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Вносител: Председателят на ОбС- Искър

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър