Get Adobe Flash player

18. Дневен ред/Покана за заседание на 22.12.2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 22.12.2020 год. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Промяна в бюджета на общината за 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Искър за 2021 година.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Промяна в Решение № 87 от 29.05.2020 г. на ОбС Искър.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Определяне на базисни наемни цени през 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Освобождаване от наем на имот частна общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общинска движима вещ – лек автомобил на Кметство с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 5 стопански години.

Вносител: Кметът на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър