Get Adobe Flash player

19. Дневен ред/Покана за заседание на 29.01.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 29.01.2021 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Увеличаване основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър.

Вносител: Председателят на комисия „Бюджет, финанси, икономическо развитие, данъчна политика, транспорт и търговия“

 1. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2021г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Предложение за промяна в организационно-управленската структура на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Приемане бюджета на Община Искър за 2021 година.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Запазване на самостоятелна паралелка в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Бракуване на лек автомобил „Сузуки Витара“ с рег.№ ЕН 2011 ВТ, използван за нуждите на кметство с. Долни Луковит, Община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Бракуване на товарен автомобил „Форд Транзит 190л“ с рег.№ ЕН 6861 ВР, използван за нуждите на кметство с. Писарово, Община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отчет за дейността на Общински съвет-Искър и неговите комисии.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. План за работа на Общински съвет – Искър за периода февруари-юни 2021 година.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър