Get Adobe Flash player

20. Дневен ред/Покана за заседание на 26.02.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 26.02.2021 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Отмяна на Решения № 187/29.01.2021 г. и № 188/29.01.2021 г. на Общински съвет – Искър.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Увеличаване основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2021г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Застраховане на имоти публична общинска собственост и частна общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Проект за изменение и допълнение на Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси на цени и услуги, предоставяни от Община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Продажба на жилищна сграда, стопанска сграда и навес, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-913, кв. 55 по плана на с.Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Извършени разпоредителни сделки с общински имущество през 2020 г.

Вносител: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 г.

Вносител: Зам.кмет на община Искър и Председател на МКБППМН

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър