Get Adobe Flash player

21. Дневен ред/Покана за заседание на 31.03.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 31.03.2021 год. (сряда) от 14:00 часа  в Зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена (УПИ XIII с площ 3961 кв.м. в кв.29 по плана на с.Сароселци).

Внася: Кметът на Общината

 1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на помещение – част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в предназначението на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост.

Внася: Кметът на Общината

 1. Разрешение за поставяне на рекламно информационен елемент тип „билборд“.

Внася: Кметът на Общината

 1. Разрешение за поставяне на павилион на централен площад в с.Долни Луковит.

Внася: Кметът на Общината

 1. Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 55782.47.3 и 55782.47.21 и начин на трайно ползване.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2020 г. на община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2020 г. и изразходваните средства през годината.

Внася: Кметът на Общината

 1. Информация за дейността на читалищата в община Искър през 2020 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Искър.

Внася: Кметът на Общината

 1. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществени услуги за извършване на автобусни превози по съществуваща линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър по междуселищна автобусна линия Плевен-Писарово-Староселци“.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отчет за изпълнение на „Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.”.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.”.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър