Get Adobe Flash player

22. Дневен ред/Покана за заседание на 27.04.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 27.04.2021 год. (вторник) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Промяна в бюджета на общината за 2021 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отпускане на средства за обезпечаването на кръводарителната кампания в община Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първо тримесечие на 2021 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост за стопанската 2021-2022 г. и определяне на наемна цена.

Внася: Кметът на Общината

  1. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Искър 2016-2020.

Внася: Кметът на Общината

  1. Състояние на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно-летния сезон на 2021 г. в община Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Изпълнение на договорите по Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2020 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър