Get Adobe Flash player

23. Дневен ред/Покана за заседание на 28.05.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 28.05.2021 год. (петък) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

Внася: Кметът на Общината

  1. Продажба на полумасивна жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда и полумасивна стопанска сграда, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI-1212, кв.81 по плана на с.Долни Луковит.

Внася: Кметът на Общината

  1. Кандидатстване на Община Искър с проектно предложение по процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.311 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 5-7.5.1. „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез ВОМР.

Внася: Кметът на Общината

  1. Изменение на Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 643 от 30.10.2018 г., посл. изм. и доп. с Решение № 213 от 26.02.2021 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отчет за работата на общинска администрация гр. Искър за 2020 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър