Get Adobe Flash player

24. Дневен ред/Покана за заседание на 25.06.2021

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

 

на Общински съвет – Искър на 25.06.2021 год. (петък) от 11:00 часа  в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

  1. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.

Внася: Кметът на Общината

  1. Учредяване право на строеж върху площ от 30 кв.м на от УПИ I-604, кв. 66А по плана на гр.Искър.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отдаване под наем на ПИ с идентификатор 22438.53.12 по КККР в землището на с.Долни Луковит, общ.Искър за срок от 5 стопански години.

Внася: Кметът на Общината

  1. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2021/2020 година.

Внася: Кметът на Общината

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2020 г.

Внася: Председателят на ОбС

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

  1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър